Vidaus tvarkos taisyklės

 PATVIRTINTA

                                                                                                  Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus

                                                                             2016 m. spalio 14 d. įsakymu Nr.1-51

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Turinys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1
II. PACIENTŲ KREIPIMOSI IR PRIĖMIMO Į LIGONINĘ TVARKA 2
III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA 3
IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS LIGONINĖJE 3
V. PACIENTŲ LANKYMO TVARKA 6
VI. KONSULTAVIMO TVARKA 7
VII. PACIENTŲ IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA 7
VIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP LIGONINĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA 8
IX. INFORMACIJOS PACIENTAMS IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA 9
X. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA 10
XI. LIGONINĖS DARBO LAIKAS 11
XII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS 11
XIII. PACIENTŲ TURIMŲ BRANGIŲ DAIKTŲ (DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ) BEI PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA 12
XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 12

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė (toliau - Ligoninė arbaasmens sveikatos priežiūros įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant sveikatos priežiūros veiklą.

1.2. Ligoninė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau - Taisyklės).

1.3. Ligoninė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu.

1.4. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga užsiima veikla, kuri nurodyta jos įstatuose.

1.5. Ligoninės vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja ligoninės darbuotojų, pacientų ir jų atstovų tarpusavio santykių principus ir elgesio normas.

1.6. Taisyklių tikslas - užtikrinti teisiškai pagrįstą, saugią medicininę pagalbą pacientams, informuoti pacientus (jų atstovus) apie jų teises bei pareigas.

1.7. Šios vidaus tvarkos taisyklės yra viešas dokumentas skelbiamas Ligoninės informaciniuose stenduose, Ligoninės internetiniame tinklapyje ir segtuvuose stacionaro skyriuose.

1.8. Pacientai, susipažinę su Taisyklėmis, tai patvirtina parašu direktoriaus patvirtintoje informacinėje formoje (Informacija pacientui ir jo įgaliotam asmeniui). Pacientas su Taisyklėmis supažindinamas stacionaro skyriuje, ar pacientui pirmą kartą atvykus į Konsultacinę polikliniką. Ligoninės darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

1.9. Šių taisyklių privalo laikytis visi Ligoninės darbuotojai, pacientai ir jų atstovai.
1.10
.Pagrindinės sąvokos:

Kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos - prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.

Konsiliumas - ne mažiau kaip trijų gydytojų pasitarimas, kurio tikslas - įvertinti paciento sveikatos būklę, diagnozuoti ligą, išsiaiškinti ir nustatyti gydymo galimybes. Konsiliumo sudarymo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.

Pacientas - asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

Paciento atstovas - atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą.

Paciento prašymas - asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus.

Paciento skundas - asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI IR PRIĖMIMO Į LIGONINĘ TVARKA

2.1. Informaciją apie Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas galima rasti visuose Ligoninės informaciniuose stenduose, Ligoninės internetinėje svetainėje www.kupiskioligonine.lt. Įstaigos licencija iškabinta Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriaus informaciniame stende.

2.2. Pacientai priimami ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriuje visą parą. Konsultacinės poliklinikos kabinetuose - jų darbo laiku (pirmadieniais-penktadieniais nuo 700 val. - 1900 val.).

2.3. Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriuje visą parą pagal grafiką budi gydytojas. Kiti Ligoninėje budintys gydytojai specialistai į Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyrių iškviečiami.

2.4. Konsultacinės poliklinikos kabinetuose priimami pacientai atvykę pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojų ar gydytojų - specialistų siuntimu ir be siuntimo.

2.5. Atvykdamas pacientas turi pateikti Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriui ir/ar registratūrai pasą ar kitą jo asmenį (vaikai - gimimo liudijimą) ir sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, atvykę su siuntimu - Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) (toliau - siuntimas). Europos Sąjungos šalių piliečiai privalo pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį Europos sveikatos draudimo kortelę, jeigu reikia kitus dokumentus.

2.6. Atvykus neapdraustiems ar be siuntimo asmenims ir ne dėl būtinosios medicinos pagalbos už gydytojo konsultaciją Konsultacinėje poliklinikoje ir/ar Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriuje mokama pagal Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintą mokamų paslaugų kainyne nustatyto dydžio mokestį.

2.7. Planine tvarka hospitalizuojami pacientaiprivalo turėti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą ir pagal nustatytus reikalavimus tyrimų rezultatus, atliktus ne vėliau kaip prieš 10 dienų (jeigu pacientas neturi reikalingų tyrimų rezultatų arba jeigu jie yra vėlesni kaip 10 dienų, pacientas gali atlikti mokamus tyrimus Ligoninėje arba kreiptis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą). Neturintys siuntimo pacientai nukreipiami į pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, prie kurios yra prisirašę. Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriuje pacientai apžiūrimi (ne dėl būtinosios pagalbos) tik po Konsultacinės poliklinikos ar BPG darbo valandų.

2.8. Pacientų konsultacijos ir jų hospitalizavimas į stacionaro skyrius vyksta Ligoninės direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.

2.9. Drabužius ir kitus daiktus pacientai atiduoda jį palydintiems asmenims arba atiduoda saugoti į ligonių rūbinę.

2.10. Stacionarizuojami pacientai Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriaus sanitariniame kabinete medicinos personalui leidus, persirengia asmeniniais drabužiais, atitinkančiais ligoninėse naudojamiems (baltiniais, pižama, chalatu, šlepetėmis ir kt). Drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi.

2.11. Išimtinais atvejais pagal ligoninės turimas galimybes, pacientams gali būti duodami ligoninės drabužiai, leidžiama nusiprausti (nuprausiami) ar kitaip paruošiami stacionarizavimui.

2.12. Stacionarizuojamą pacientą į skyrių palydi Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriaus darbuotojas, arba skyriaus, į kurį guldomas pacientas, darbuotojas.

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMOTVARKA

3. Nemokamai teikiama:

3.1 būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis ūmių klinikinių būklių ir skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Sąrašas iškabinamas pacientams matomoje vietoje;

3.2.planinės ambulatorinės ir stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos sutartyje su teritorinėmis ligonių kasomis Lietuvos gyventojams, apdraustiems sveikatos draudimu ir Europos sąjungos šalių narių piliečiams, pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę (sertifikatą) ir E formos pažymą.

3.2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti Ligoninė yra licencijuota, yra nurodytos Valstybės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligoninei išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje, kurios kopija iškabinta Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus informaciniame stende.

IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS LIGONINĖJE

4.1. Pacientų teisės:

4.1.Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

4.2.Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

4.3.Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

4.4.Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.

4.5.Pacientas turi teisę rinktis jam paslaugas teiksiantį sveikatos priežiūros specialistą, jei tai nepažeidžia kitų pacientų teisių ar ligoninės darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų bei darbuotojo teisių.

4.6.Pacientas turi būti informuojamas apie ligoninės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu šioje įstaigoje.

4.7.Pacientas nustatyta tvarka turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

4.8.Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

4.9.Informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.

4.10.Informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Apie tokį paciento pageidavimą turi būti pažymima jo ligos istorijoje.

4.11.Nepilnametis pacientas turi būti informuotas apie gydymą ir, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas), nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Gydytojas turi parinkti gydymo metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečio interesus.

4.12.Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.

4.13.Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus - gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.

4.14.Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra paciento atstovų arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus - gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.

4.15.Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus - gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.

4.16.Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

4.17.Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą: pacientas turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę slaptumą (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus).

4.18.Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant jį iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar perkeliant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas.

4.19.Pacientas turi teisę kreiptis į ligoninės administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais.

4.20.Pacientas turi kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose.

4.2.Pacientų pareigos:

4.2.1. Norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, pateikti asmens tapatybę ir/arba draustumą patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

4.2.2. Laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko.

4.2.3. Negalint atvykti sutartu laiku, ne vėliau kaip 12 valandų iki vizito pranešti apie tai registratūros telefonais ar kitomis ryšio priemonėmis.

4.2.4. Be reikalo nevaikščioti koridoriais, netrukdyti darbui kabinetuose.

4.2.5. Pasirašytinai susipažinti su pateiktomis Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

4.2.6. Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ar teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas arba raštu atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų.

4.2.7. Kiek įstengdamas suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

4.2.8. Informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo.

4.2.9. Laiku sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal tuo metu galiojančius įkainius (jei paslaugos yra apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka).

4.2.10. Laikytis nustatyto ligoninės skyriuje dienos režimo, vykdyti gydytojo ir slaugos personalo nurodymus.

4.2.11. Pacientai su savimi turi turėti asmens higienos priemones (dantų šepetuką, pastos, šukas, muilą ir kt.).

4.2.12. Ligoninės patalpose ir palatose pacientai privalo laikytis tvarkos ir švaros, tvarkingai prižiūrėti lovą, drabužius, individualias spinteles. Jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.

4.2.13. Tinkamai elgtis su Ligoninės įrengimais ir inventoriumi.

4.2.14.Ligoninėje besigydantiems pacientams draudžiama:

 • savavališkai išeiti iš ligoninės;
 • savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose;
 • triukšmauti ar kitaip trikdyti viešąją tvarką, necenzūriniais žodžiais ir gestais įžeidinėti personalą, - - agresyviai elgtis, rūkyti, žaisti kortomis ir lošti kitus azartinius žaidimus;
 • laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, laikyti, vartoti narkotines ir toksines medžiagas;
 • laikyti maisto produktus ant spintelių, lovų ir palangių;
 • naudotis telefonais, radijo aparatais, televizoriais ir kitokiais garsą ir (ar) šviesą skleidžiančiais įrenginiais, jeigu jie trukdo palatos pacientams ir jie tam prieštarauja;
 • gulėti lovose apsirengus viršutinius drabužius;
 • daryti garso įrašus, fotografuoti ir/ar filmuoti ligoninės personalą ir/ar kitus pacientus be išankstinio raštiško ligoninės administracijos ir atitinkamai kitų pacientų sutikimo;

4.2.15. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais;

4.2.16. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti.

4.2.17. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

4.2.18. Pacientų atstovams (artimiesiems, šeimos nariams) draudžiama:

 • nešti savo artimiesiems draudžiamų, nerekomenduojamų maisto produktų, alkoholinių gėrimų, narkotinių ir toksinių medžiagų;
 • daryti garso įrašus, fotografuoti ir/ar filmuoti ligoninės personalą ir/ar kitus pacientus be išankstinio raštiško ligoninės administracijos ir atitinkamai kitų pacientų sutikimo;
 • eiti į Ligoninės skyrius su viršutiniais lauko drabužiais (striukėmis, paltais ir pan.);
 • sėdėti ant pacientų lovų;
 • rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines ir toksines medžiagas ligoninės patalpose ir ligoninės teritorijoje;
 • šiukšlinti ir triukšmauti ar kitaip trikdyti viešąją tvarką, necenzūriniais žodžiais ir gestais įžeidinėti personalą, agresyviai elgtis, lošti azartinius žaidimus, neatsargiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz.: sėdėti ant palangės ir kt.);
 • skyriuose, palatose ir kabinetuose kalbėti mobiliaisiais telefonais;
 • pacientus išvesti ir išsivežti už ligoninės skyriaus ribų be gydančio gydytojo (budėjimo metu - budinčio gydytojo) arba skyriaus vedėjo sutikimo;
 • karantino metu lankyti pacientą. Karantino metu perduodami pacientams maisto produktai turi būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti, ant pakuotės užrašyta paciento vardas, pavardė, skyrius, palata.
 • turėti su savimi arba nešti pacientui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą;
 • nešti pacientams rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 • lankyti pacientus esant neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų;
 • turėti su savimi gyvūnus;

4.2.19.Dėl infekcijų pavojaus nerekomenduojama ikimokyklinio amžiaus vaikams lankyti pacientus.

4.2.20. Lankytojai, pažeidžiantys vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, gali būti pašalinti Ligoninės medicinos darbuotojų ar saugos tarnybos darbuotojų iš skyriaus ir (arba) Ligoninės.

V. PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

5.1. Pacientai lankomi:

- darbo dienomis 11.00 val. - 13.00 val. ir 16.00 val. - 20.00 val.; švenčių ir poilsio dienomis 10.00 val. - 13.00 val. ir 16.00 val. - 20.00 val.

Pas pacientą vienu metu leidžiama ne daugiau dviejų lankytojų,

5.2. Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriaus Reanimacijos palatose pacientai lankomi nuo 12.00 val. - 13.00 val. ir nuo 17.00 val. - 18.00 val. Lankymo trukmė ~ 20 min. Vienu metu lankyti gali ne daugiau kaip vienas asmuo.

5.3. Gydytojų vizitacijų ir palatoje atliekamų pacientams procedūrų metu, lankytojams palatoje būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kai reikalinga slaugančiojo pacientą asmens pagalba.

5.4.Leidimą slaugyti sunkios būklės pacientus duoda skyriaus vedėjai.

VI. KONSULTAVIMO TVARKA

6.1. Konsultacinės poliklinikos gydytojai specialistai konsultuoja pacientus iš visos Lietuvos, turinčius siuntimus iš savo gydančių gydytojų pagal gyvenamąją vietą.

6.2. Konsultacinės poliklinikos specialistų konsultacijai reikia registruotis iš anksto. Registruotis galima šiais būdais:

6.2.1. VšĮ Kupiškio ligoninės Konsultacinės poliklinikos Registratūroje atvykę tiesiogiai;

6.2.2. VšĮ Kupiškio ligoninės Konsultacinės poliklinikos išankstinės registratūros telefono numeriu 8 (459) 35362 darbo dienomis nuo 7:00 iki 14:30;

6.3. Internetu www.sergu.lt.Registruojantis www.sergu.lt tinklalapyje, galite pasirinkti bet kurį gydytoją-specialistą bei išsirinkti patį tinkamiausią apsilankymo laiką, kartais netgi tą pačią dieną (kai dėl įvairiausių priežasčių užsiregistravęs pacientas praneša, kad atsisako vizito pas gydytoją bei atsiranda laisva vieta ir pan.).Sėkmingą registraciją vizitui pas gydytoją Jums turi patvirtinti SMS žinutė. Vizito patvirtinimą turite gauti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po registracijos. (Registruojantis internetu nereikės gaišti laiko registratūroje).

6.4. Siuntimas pas gydytoją galioja 1 mėnesį nuo išrašymo dienos imtinai. Jeigu registruojatės pas gydytoją ir artimiausio vizito laikas yra daug vėlesnis, negu siuntimo galiojimo laikas, žiūrima, ar išankstinės registracijos pas gydytoją metu siuntimas buvo galiojantis,

6.5. Atvykus paskirtą dieną, su savimi turėti asmens dokumentą ir gydytojo siuntimą specialisto konsultacijai (ne tyrimui).

6.6. Asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, su gydytojo siuntimu asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra nemokamos. Asmenims, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, net ir turintiems siuntimą, visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

6.7. Be gydytojo siuntimo arba nesant pakankamo ambulatorinių konsultacijų finansavimo iš PSDF biudžeto, galite rinktis mokamą gydytojo specialisto konsultaciją. Visa dominanti informacija bus suteikta Konsultacinės poliklinikos Registratūros darbuotojų.

VII. PACIENTŲ IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

ĮSTAIGAS TVARKA

7.1.Pacientai iš ligoninės išrašomi:

7.1.įvykdžius tyrimo ir gydymo planą;
7.2.tęsti gydymą ambulatoriškai;
7.3.tęsti sveikatą grąžinantį ar reabilitacinį gydymą;
7.4.perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;
7.5.už ligoninės vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

7.2. Išrašant pacientą iš ligoninės jam parengiami ir atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicininiai dokumentai (išrašas iš ligos istorijos, siuntimas toliau gydytis ir tirtis, receptai ir pan.).

7.3. Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja intensyvaus papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas stacionarias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, suderinus su ta įstaiga paciento perkėlimą ir transportą bei išrašius siuntimą ir informavus pacientą. Gautą informaciją pacientas patvirtina savo parašu Gydymo stacionare istorijoje.

7.4. Teikiant stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kai pacientui būtina taikyti diagnostikos technologijas ar gydymo metodus, kurie Ligoninėje neįdiegti, tai Ligoninė organizuoja paciento perkėlimą ir užtikrina jo pervežimą į kitą artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje reikiamos diagnostikos technologijos ar gydymo metodai yra įdiegti:

7.4.1. Po gydymo stacionare, kai reikalingas palaikomasis gydymas ir slauga, esant indikacijoms nustatytoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-05-04 įsakyme Nr. V-393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Ligoninė organizuoja paciento pervežimą į artimiausią palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę (ar skyrių). Gydantis gydytojas suderinęs su skyriaus vedėju, paciento perkėlimą suderina su palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktoriumi, užpildoma F 027/a forma;

7.4.2. Perkeliant į to paties lygio gydymo įstaigą paciento, jo atstovo (ar artimųjų) pageidavimu, pervežimą organizuoja pats pacientas, jo atstovas (ar artimieji). Gydantis gydytojas užpildo F 027/a formą, taip pat nurodoma, kad pacientas perkeliamas jo paties, jo atstovo (ar artimųjų) pageidavimu;

7.4.3. Į tretinio lygio gydymo įstaigą perkeliami pacientai, kuriems pagal jų sveikatos būklės dinamiką antrinio lygio gydymo galimybės yra nepakankamos, kurie pagal susirgimo (traumos) pobūdį bei sveikatos būklę turi būti gydomi tretinio lygio gydymo įstaigoje. Apie poreikį perkelti pacientą į tretinio lygio gydymo įstaigą, sprendžia: budintis gydytojas; gydantis gydytojas kartu su skyriaus vedėju; gydytojų konsiliumas; tretinio lygio gydymo įstaigos gydytojas konsultantas.

Visais atvejais užpildoma F 027/a, kurioje surašoma trumpa anamnezė, atlikti tyrimai, skirtas gydymas, jo rezultatai bei motyvai paciento perkėlimui. Gydžiusio paciento skyriaus vedėjas paciento perkėlimo klausimą suderina su atitinkamo skyriaus vedėju (jei to nepadarė konsultantas) ir F 027/a nurodo skyriaus vedėjo (nakties metu budinčio gydytojo) su kuriuo buvo suderintas perkėlimas pareigas ir pavardę.

Priklausomai nuo paciento būklės, dienos metu, jis perkeliamas gydžiusios įstaigos transportu lydint gydytojui ar slaugos darbuotojui. Nakties metu, savaitgaliais, švenčių dienomis pacientų pervežimui kviečiama GMP brigada. Esant sunkiai paciento būklei, kai nestabilios gyvybinės funkcijos, pacientas perkeliamas reanimobiliu.

7.4.4. Užbaigus stacionarinį gydymo etapą, kai pacientui reikalinga reabilitacija, jis perkeliamas į artimiausią to profilio reabilitacijos paslaugas teikiančią gydymo įstaigą (ar skyrių).

7.5. Jeigu pacientas, jo atstovas (ar artimieji) pacientą pageidauja pervežti į kitą pagal savo nuožiūra pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, tai paciento pervežimą organizuoja pats pacientas, jo atstovas (ar artimieji).

7.6. Pacientui mirus, gydantis gydytojas arba skyriaus vedėjas (budėjimo metu, išeiginėmis ir švenčių dienomis - budintis gydytojas) ne vėliau kaip per 6 valandas apie paciento mirtį informuoja mirusiojo šeimos narį(-us), jo įstatyminį atstovą(-us) arba asmenis, nurodytus ligoninės direktoriaus patvirtintoje formoje „Informacija pacientui arba jo įgaliotam atstovui“.

7.7. Gydantis gydytojas ar skyriaus vedėjas su mirusiojo šeimos nariu (iais), jo įstatyminiu (iais) atstovu (ais) arba paciento prieš mirtį nurodytais asmenimis, suderinęs su atsakingu administracijos darbuotoju, sprendžia patologinės anatomijos autopsijos ar teismo medicininio tyrimo skyrimo klausimus.

7.8. Mirties liudijimą išrašo gydantis gydytojas (budėjimo metu - budintis gydytojas). Mirusiojo palaikus perveža licencijuota įmonė su kuria ligoninė sudariusi sutartį dėl palaikų saugojimo. Ligoninės personalas informuoja mirusiojo įstatyminius atstovus apie įstaigą, iš kurios reikės atsiimti mirusiojo palaikus. Jeigu atliekama autopsija, mirties liudijimą išrašo patologoanatomas ar teisės ekspertas.

7.9. Mirusiojo dokumentai, daiktai atiduodami šeimos nariams.

VIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP LIGONINĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Skundus, atitinkančius jiems keliamus formos ir turinio reikalavimus, pacientai arba jų atstovai gali pateikti raštu, Ligoninės administracijos darbo valandomis Bendrųjų reikalų skyriaus dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo specialistui arba paštu.

8.2. Gauti skundai ir pareiškimai registruojami atskirame žurnale, nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Pagal skundo pobūdį direktorius gali paskirti komisiją iš atitinkamo profilio specialistų, gali pavesti tyrimą atlikti auditoriui, Medicinos etikos komisijai ar Vidaus medicinos audito grupei ir kt.

8.4. Ištyrus skundą, esant reikalui, numatomi prevenciniai ir koregavimo veiksmai. Apie tai pranešama raštu skundo pareiškėjui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

IX. INFORMACIJOS PACIENTAMS IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS

BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

9.1. Visa informacija apie paciento buvimą Ligoninėje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai bei kiti teisės aktai. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

9.2. Dėl rašytinės informacijos apie pacientą pateikimo kreipiamasi į Ligoninės Sekretoriatą, pateikiant rašytinį prašymą. Pacientas, teikiantis prašymą suteikti rašytinę informaciją, pateikia asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus bei paciento rašytinį sutikimą (tais atvejais kai sutikimas yra būtinas).

9.3. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose ir gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.

9.4. Ši informacija gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas atsisako šios informacijos.

9.5. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

9.6. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant Ligoninės direktoriaus nustatytos formos paciento sutikimą pagrįstą informacija.

9.7. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingaivertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

9.8. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

9.9. Vadovaujantis Paciento valios pareiškimu (toliau - pareiškimas), informacija apie paciento būklę teikiamajam pačiam ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims.

9.10. Informacija suteikiama pacientui ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims suprantama forma apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, galimus gydymo būdus ir rezultatus, gydymo prognozę, apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.

9.11. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais.

9.12. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, klinikų, skyrių vedėjai.

9.13. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą pateikia raštišką prašymą ir atitinkamą - raštišką paciento sutikimą Ligoninei. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.

9.14. Pacientas, sveikatos priežiūros įstaigai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą bei paciento rašytinį sutikimą (tais atvejais kai sutikimas yra būtinas).

9.15. Tuo atveju, kai ligoninė neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

9.16. Ligoninė turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

X. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS

ASMENIMS TVARKA

10.1. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir gydymą yra konfidenciali. Dokumentų nuorašai bei įrašai fiziniams ar juridiniams asmenims išduodami tik esant raštiškam paciento ar nepilnamečio paciento įstatyminio atstovo sutikimui, išskyrus atvejus, kai dokumentų reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydyme ar slaugant pacientą, taip pat atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, institucijoms, kontroliuojančioms, kuriomis tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

10.2. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos ligos istorijų, ambulatorinės kortelės ar kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikosįstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų ambulatorinėje kortelėje (ligos istorijoje) reikšmę. Gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas gali atsisakyti išduoti pacientui jo ligos istorijų, ambulatorinės kortelės, kitų dokumentų nuorašus, kai tai gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų gyvybei.

10.3. Norėdamas gauti atitinkamą pažymą ar kitų medicinos dokumentų nuorašus, pacientas ar jo įgaliotas asmuo turi kreiptis į Ligoninės administraciją jos darbo valandomis arba paštu. Išrašų iš medicininių dokumentų kopijos išduodamos pateikus prašymą raštu taip pat privalu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o paciento įgaliotam asmeniui pateikus prašymą raštu, savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą bei rašytinį paciento sutikimą (tais atvejais kai sutikimas yra būtinas). Pacientai ar jo įgalioti asmenys susimoka už kopijavimo paslaugas Ligoninės kasoje.

10.4. Ligos istorijų ir kitų medicininių dokumentų originalai, kopijos, nuorašai (išrašai), pažymos apie gydymąsi ligoninėje, gali būti duodami: teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama paciento sveikatos ekspertizė. Dokumentai šioms institucijoms išduodami pateikus raštišką tos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą, pavedimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus, leidus Ligoninės direktoriui.

10.5. Medicinos dokumentai (ligos istorijos, ambulatorinės kortelės ir kt.) yra Ligoninės nuosavybė - pacientams, jų atstovams ją savavališkai išsinešti iš Ligoninės neleidžiama.

10.6. Pacientui, jo medicinos dokumentų kopijas, Ligoninė išduoda ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi raštu į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

XI.LIGONINĖS DARBO LAIKAS

11.1. Administracija, Bendrųjų reikalų skyrius ir Ūkio dalis dirba pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 800 iki 1700 val., penktadieniais nuo 800 iki 1545 vai.

11.2. Stacionaro skyriai ir Klinikinės diagnostikos laboratorija dirba 24 valandas per parą.

11.3. Konsultacinė poliklinika dirba pirmadieniais - penktadieniais nuo 700 iki 1900 val., šeštadieniais nuo 700 iki 1600 val.

11.4. Kasa dirba pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 800 iki 1645 vai. Penktadieniais nuo 800 iki 1545 val.

11.5. Administracijai, Bendrųjų reikalų skyriui ir Ūkio daliai pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama nuo 1200 iki 1245 val. Stacionaro darbuotojams leidžiama pavalgyti darbo metu personalo patalpose.

XII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR

NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

12.1. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitųteisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigybių aprašymų reikalavimų, procedūrų atlikimo taisyklių, kitų Ligoninės direktoriaus įsakymų.

12.2. Ligoninės patalpos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus asmens sveikatos priežiūros įstaigų įrengimo sveikatos saugos ir higienos reikalavimus.

12.3. Naudojami medicinos prietaisai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarką, reikalavimus.

12.4. Laikytis Su(si)žeidimų aštriais instrumentais sveikatos priežiūros įstaigose prevencijos nuostatų reikalavimų.

12.5. Ligoninės darbuotojai gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems, atitinkantiems saugos reikalavimus, įrenginiams bei darbo priemonėms ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

12.6. Ligoninės patalpose ir teritorijoje rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) griežtai draudžiama.

12.7. Ligoninės darbuotojams ir pacientams draudžiama Ligoninėje būti neblaiviems ir (ar) apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų.

12.8. Ligoninės darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

12.9. Ligoninės darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.

12.10. Ligoninės teritorijoje esantiems pacientams, kitiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.

XIII. PACIENTŲ TURIMŲ BRANGIŲ DAIKTŲ (DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ) BEI PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

13.1. Stacionarizuojamiems į ligoninę pacientams nerekomenduojama su savimi turėti brangenybių ir stambios pinigų sumos (toliau - brangūs daiktai). Už su savimi pasiimtas į palatą brangius daiktus Ligoninė ir jos darbuotojai neatsako. Jei pacientas, patekęs į Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriaus Priėmimo-skubios pagalbospadalinį, pagal savo sveikatos būklę negali pasirūpinti turimų brangių daiktų saugumu, o turimi brangūs daiktai trukdo atlikti medicinines procedūras, darbuotojai turi teisę juos nuimti ir padėti saugoti. Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos Priėmimo-skubios pagalbos padalinio slaugytoja užpildo apskaitos formą Nr. 1/SAM „Ligonio daiktų priėmimo kvitas“, kuris kartu su brangiais daiktais atiduodamas saugojimui į seifą, esantį ligoninės buhalterijoje. Kitas kvito egzempliorius atiduodamas pacientui. Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriaus Priėmimo-skubios pagalbos padalinio personalas užregistruoja Paciento daiktų priėmimo-išdavimo žurnale.

13.2. Atvykus pacientui į ligoninę ar prieš atliekant procedūras, kurių metu yra galimas tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, pacientas gali brangius daiktus bei pinigus perduoti saugoti ligoninės personalui.

13.3. Prieš perduodant saugoti, sudaromas brangių daiktų bei pinigų sąrašas dviem egzemplioriais, užpildoma apskaitos forma Nr. 1/SAM „Ligonio daiktų priėmimo kvitas“. Kiekvieną egzempliorių pasirašo darbuotojas ir pats pacientas arba jo atstovas. Pacientui pateikiamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui atiduodamais daiktais bei/ar pinigais dedamas į specialų voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas ir įdedamas į ligoninės skyriuje, kuriame gydomas pacientas, esantį seifą.

13.4. Už brangius daiktus bei pinigus, kuriuos pacientas laiko sveikatos priežiūros įstaigoje kartu su savimi, Ligoninėir jos darbuotojai neatsako.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Šios Taisyklės keičiamos ir papildomos pasikeitus įstatymams, pertvarkant darbo organizavimą, reorganizuojant Ligoninę ir pan.

14.2. Su Taisyklėmis (ir jų pakeitimais) darbuotojai, pacientai ir jų atstovai supažindinami pasirašytinai ir privalo vykdyti jų reikalavimus.

14.3. Darbuotojai, pacientai ir jų atstovai pažeidę šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________

Susisiekite:

Kupiškio ligoninė

Kupiškio konsultacinė poliklinika